Barneombudets forslag til masteroppgaver i juss

Barneombudet får ofte henvendelser om vi vet om tema som kan være interessante for masteroppgaver. På denne siden har vi samlet noen tema som vi mener kan være interessante for studenter.

 • Barnevern Les mer+ Lukk-
  • Deling av foreldreansvaret mellom biologiske foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten i saker om omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12/tilsvarende etter flytting i fosterhjem basert på samtykke etter bvl. §4-4 (6).
  • Barn i barneverninstitusjoner – hvem kan bestemme hva?
  • Barn i fosterhjem – hvem kan bestemme hva?
  • Barns medvirkning i hjelpetiltak i barnevernet.
  • Rettslig stilling for barn som er frivillig plassert i barneverninstitusjon.
  • Taushetsplikt i barnevernet
  • Partsrettigheter for barn i barnevernet (etter nytt lovforslag)
  • Krav til rettslig begrunnelse ved tvangsinngrep i barnevernet – i lys av EMD
  • Barn i barnevernets rett til nødvendig helsehjelp
  • Regelverket for bruk av tvang på institusjon
 • Barnelovsaker Les mer+ Lukk-
  • Hva er den praktiske betydningen av samtykkekravet for barn som er fylt 12 år som foreldre ønsker å sende til utlandet (barneloven § 40, tredje ledd)?
  • Er den vedtatte endringen i barneloven § 35 om automatisk felles foreldreansvar i tråd med hensynet til barnets beste?
  • Domstolens mulighet til å oppnevne egen advokat for barnet etter barneloven § 61 nr. 5:
   • Brukes bestemmelsen i praksis, og i så fall på hvilken måte?
   • Er denne (snevre) unntaksbestemmelsen i tråd med internasjonal rett?
 • Barn og straff Les mer+ Lukk-
  • Rettslig terskel for bruk av forvaring som straffemetode overfor mindreårige. I Straffeloven § 40 heter det at forvaring bare kan idømmes personer under 18 år i «helt ekstraordinære tilfeller». Vi har nå fått en håndfull dommer fra norske domstoler hvor barn under 18 år idømmes forvaring. Gjør en analyse av dommene og vurder domstolenes terskel opp mot lovverk og andre rettskilder.
  • Straffeprosessen setter særlige vilkår for pågripelse og fengsling av mindreårige. Disse reglene er foreslått fjernet i forslaget til ny straffeprosesslov. Vurder hvilke virkninger vilkårene i loven har hatt, og hvilke virkninger det kan få om de blir fjernet.
  • Straffeprosesslov utvalget har foreslått i fjerne særregler for mindreårige i straffeprosessloven. Drøft forslaget opp mot barns rettigheter.
  • Beskyttelse og rettssikkerhet for barn utsatt for vold og seksuelle overgrep
  • I 2015 ble det innført nye regler om avhør av barn og særlig andre sårbare fornærmede. Straffeprosesslov utvalget har foreslått å gå tilbake på enkelte av disse reglene. Drøft forslaget opp mot barns rettigheter.
  • Straffeprosesslovens regler om avhør av barn omfatter kun barn som fornærmet. Drøft om retten til avhør på barnehus også burde gjelde for barn som er mistenkt i en straffesak.
 • Barn og helse Les mer+ Lukk-
  • Barns rettigheter etter § 104 og FNs barnekonvensjon er ikke implementert i helseretten. Se dette opp mot hvordan dette er implementert i barnevernretten og utledningsretten og vurder hvilken betydning det har at rettighetene ikke er implementert i helseretten.
  • Hvilken rett har barn som tas under offentlig omsorg av barnevernet til nødvendige helseundersøkelser etter helselovgivningen?
  • Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i avgjørelser innen helseretten (må trolig konkretiseres til en særlig gruppe avgjørelser)
 • Barn og skole Les mer+ Lukk-
  • Barnets beste vurderinger og høring av barn i saksbehandling av individuelle rettigheter etter opplæringsloven. Opplæringsloven gir elevene flere individuelle rettigheter, og krever at skole og fylkesmenn skal fatte et enkeltvedtak. Det gjelder f.eks. retten til spesialundervisning, retten til tegnspråkopplæring, retten til punktskriftopplæring m.m. og retten til særskilt språkopplæring.
   • Oppgaven kan gjøres som innsyn i saksbehandlingen til kommuner eller fylkesmenn. I hvilken grad bruker skole, kommuner og fylkesmenn barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 i sin saksbehandling, blir barn hørt og blir det gjort barnets beste vurderinger?
   • Eller som en ren teorioppgave som ser på hvilken betydning kravene i barnekonvensjonen får for saksbehandlingen.
   • En kombinasjon av disse kan også egne seg godt som en 60 poengs masteroppgave.
  • Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9 A
  • Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.
  • Uhjemlet tvangsbruk i skolen, forholdet til Grunnloven § 100 og nødvergebestemmelsen i straffeloven.
 • Barn og personvern Les mer+ Lukk-
  • Vurder barnets rett til privatliv opp mot foreldrenes mulighet for å publisere ting om egne barn etter foreldreansvaret
 • Velferdsrett Les mer+ Lukk-
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i Trygderettens kjennelser
 • Barns rett til å bli hørt Les mer+ Lukk-
  • Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed eventuelt en rett til å kreve at det innhentes samtykke.
  • Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
 • Minoriteter Les mer+ Lukk-
  • Norge har fem nasjonale minoriteter som har ulike særrettigheter i internasjonale instrumenter. Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter har gjort en sammenstilling av de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av. Det er interessant å se nærmere på sammenhengen mellom de internasjonale menneskerettslige forpliktelser for nasjonale minoriteter i Norge og nasjonalt regelverk på området.
 • Andre mer generelle tema Les mer+ Lukk-
  • Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  • Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
 • Kontakt oss Les mer+ Lukk-

  For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed på e-post ck@barneombudet.no eller på tlf 22 99 39 64.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer